Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Canvis en les modalitats de contractes temporals

19-01-2022
El Reial decret llei 32/2021 modifica l'Estatut dels Treballadors per a generalitzar el contracte indefinit i limitar la temporalitat. S'eliminen així els contractes d'obra i servei, els eventuals i d'interinitat, permetent-se la contractació de durada determinada només per circumstàncies de la producció i per substitució d'una persona treballadora. S'estableix, a més, una nova regulació dels contractes formatius i dels contractes fixos discontinus. A més, en el sector de la construcció es regula el nou contracte indefinit adscrit a obra.

CONTRATES DE DURADA DETERMINADA

Amb vigència a partir del 30-3-2022, estableix la presumpció legal que el contracte de treball és per temps indefinit i modifica les causes de temporalitat. S'eliminen els contractes d'obra o servei determinat, eventuals i d'interinitat, així com la vinculació de la prestació de serveis en el marc de l'execució de contractes a la contractació temporal. No obstant això, els contractes de durada determinada celebrats abans del 31-12-2021, continuaran regint-se conforme a la seva regulació fins a la seva durada màxima. Els contractes de durada determinada celebrats entre el 31-12-2021 i el 30-3-2022 es regiran per la normativa legal o convencional vigent en la data en què s'han concertat i la seva durada no podrà ser superior a 6 mesos .

Causes del contracte temporal

A partir del 30-3-2022, únicament es permetrà la contractació de durada determinada en dos supòsits:

1. Per circumstàncies de la producció. Únicament podrà celebrar-se en els següents supòsits:

a) Per increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions, incloses les que deriven de les vacances anuals, que generen un desajust temporal entre l'ocupació estable disponible i el que es requereix. Aquest tipus de contracte podrà concertar-se que es tracti de l'activitat normal de l'empresa. No obstant això, quan es tracti de treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats de temporada, la contractació ha de realitzar-se a través del contracte-fix discontinu.
La durada màxima del contracte es limita legalment als 6 mesos, però el conveni col·lectiu sectorial el pot ampliar a 1 any.

b) Per a atendre situacions ocasionals i previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada. En aquests casos, es poden concertar tants contractes com siguin necessaris per a atendre la concreta situació, però durant un màxim de 90 dies l'any natural que no podran ser continus. En qualsevol cas, l'empresa ha de fer una previsió anual del nombre de contractes d'aquest tipus que realitzarà al llarg de l'any i traslladar-lo a la representació dels treballadors en l'últim trimestre de cada any.

A la finalització dels contractes per circumstàncies de la producció, els treballadors tenen dret a una indemnització de 12 dies de salari per any de servei.

Perquè s'entengui que concorre causa justificada de temporalitat serà necessari que s'especifiquin amb precisió en el contracte la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

2. Per substitució d'una persona treballadora en els següents supòsits:

a) Quan la persona substituïda tingui reserva de lloc de treball: el contracte ha d'especificar el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució. La prestació de serveis de la persona substituta pot iniciar-se, com a màxim, 15 dies abans que es produeixi l'absència de la persona substituïda i s'estén fins a la reincorporació d'aquesta última.

b) Per a completar la jornada reduïda d'una persona treballadora: el contracte ha d'especificar el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució.

c) Per a la cobertura temporal d'un lloc de treball fins a la seva cobertura definitiva mitjançant contracte fix: el contracte no pot tenir una durada superior a 3 mesos o a la durada inferior que estableixi el conveni col·lectiu. Una vegada superada la durada màxima, no pot celebrar-se un nou contracte amb el mateix objecte.

A la finalització del contracte de substitució, el treballador no té dret a cap indemnització.

Mesures de limitació de la temporalitat

S'estableixen mesures dirigides a limitar el recurs a la contractació temporal:

1. S'endureixen les sancions a la transgressió de la normativa sobre les modalitats contractuals que ara seran sancionades amb multa de 1.000 a 10.000 euros (abans de 751 a 7.500 euros) per cadascun dels contractes.

2. S'estableix un recàrrec en la cotització per als contractes de durada inferior a 30 dies que substitueix al previst fins ara per als contractes de durada inferior a 5 dies i que consistia en el 40% de la quota empresarial per contingències comunes. Ara la quota empresarial s'incrementarà, per cada baixa que es produeixi respecte de treballadors temporals en uns 24,78€.

Aquest recàrrec en la cotització no s'aplica a la finalització dels contractes per substitució.

3. El contracte temporal celebrat incomplint les normes previstes legalment produeix l'adquisició per part de la persona treballadora de la condició de fixa. També, com fins ara, quan no hagin estat donades d'alta en la Seguretat Social una vegada transcorregut el termini legalment fixat per al període de prova.

També adquireix la condició de fixa la persona que ocupi un lloc de treball que hagi estat ocupat amb o sense solució de continuïtat, durant més de 18 mesos en un període de 24 mesos mitjançant contractes per circumstàncies de la producció, inclosos els contractes de posada a disposició realitzats amb ETT.

En els mateixos termes es redueixen els temps de la regla de transformació en indefinit de per encadenament de contractes temporals. A partir d'ara la transformació es produirà per la celebració de 2 o més contractes per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través d'una ETT, durant un termini superior a 18 mesos (abans 24 mesos) en un període de 24 mesos (abans 30 mesos).

4. El treballador pot sol·licitar del servei públic d'ocupació un certificat dels contractes de durada determinada celebrats a fi d'acreditar la seva condició de treballador fix en l'empresa. El servei públic d'ocupació comunicarà aquest document tant a l'empresa com a la Inspecció de Treball i Seguretat Social si adverteix que s'han sobrepassat els límits màxims temporals establerts.

Noticies relacionades

28 ABR

Informe CIMA farmàcies 2021

Informe de farmàcies amb la informació econòmica per trams de facturació de més de 250 farmàcies de la província de Barcelona de l'exercici 2021.
Veure més
Contacte

Contacta'ns sense compromís

En marcar aquesta casella, l'usuari declara haver llegit i estar d'acord amb les condicions expressades en el "AVÍS LEGAL" i la "POLÍTICA DE PRIVACITAT" de la present web.